Twoje zdrowie w dobrych rękach

Location Lokalizacja

95-015 Głowno, ul. Kopernika 19A

phoone +48 42 719 10 92

phoone +48 42 710 71 26

Rejestracja czynna 7:00 - 18:00

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lekarze rodzinni, interniści i pediatrzy przyjmują pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Poradnie POZ udzielają świadczeń zgodnie z wykazem świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Porady udzielane są w Przychodni ale również, w przypadkach uzasadnionych medycznie, w domu pacjenta lub miejscu jego przebywania.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście (lub za pośrednictwem osób trzecich) lub telefonicznie.


Zasady realizacji świadczeń POZ w ramach teleporady, zgodnie z obowiązkami określonymi w rozporządzaniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

 

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA TELEPORAD

1. Teleporada- to świadczenie zdrowotne  udzielane „na odległość”, które zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, ograniczając bezpośredni kontakt w sytuacjach uzasadnionych klinicznie.

Teleporady w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Głownie, Przychodnia Miejska REMEDIUM udzielane są przy użyciu systemu łączności telefonicznej zapewniających ich bezpieczeństwo i poufność.

2. Sposób ustalenia terminu teleporady

Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu informatycznego lub  systemu łączności

Termin Teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika rejestracji w trakcie

rejestracji pacjenta do lekarza lub jeśli wynika to z toku leczenia bezpośrednio z lekarzem POZ.

 

 3. Sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia

teleporady oraz sposób jej udzielenia.

 

Na podany przez pacjenta w trakcie rejestracji numer telefonu lekarz w danym dniu i ustalonej godzinie wykonuje telefon, dokonuje  weryfikacji tożsamości pacjenta w celu wykonania świadczenia,

4. Sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie Teleporady.

Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem. Jednak następuję on po wykonaniu co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Po nieudanych próbach  teleporada będzie anulowana a fakt odnotowany w danych pacjenta.

5. Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim

kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady - okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

W sytuacji, gdy jest to niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta, świadczenie będzie

zrealizowane w formie bezpośredniego kontaktu, co zostanie ustalone w trakcie teleporady z pacjentem .


Poradnia lekarza POZ

dr n. med. - Sylwia Kałucka
spec. medycyny rodzinnej - Tomasz Kuciński
spec. medycyny rodzinnej, spec. pediatrii - Agnieszka Trzeciak
spec. medycyny rodzinnej - Anna Kapusta
lek. chorób wewnętrznych - Monika Misińska
spec. medycyny rodzinnej - Witold Sar

 

Poradnia pediatryczna

spec. pediatrii - Ilona Gabara
dr n. med. - Tomasz Muszyński

 

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej

Marta Andrzejewska
Monika Bukała

 

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej

Halina Lis
Ewa Gałązka
Wiesława Szulc

 

Gabinet medycyny szkolnej

Ewa Bednarek
Anna Piestrzeniewicz
Mirosława Kowalczyk