Twoje zdrowie w dobrych rękach

Location Lokalizacja

95-015 Głowno, ul. Kopernika 19A

phoone +48 42 719 10 92

phoone +48 42 710 71 26

Rejestracja czynna 7:00 - 18:00

Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie zrealizowało projekt pn.:

„Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych w placówce Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Głownie”.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0027/18-00 z dn. 18.09.2018r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych poprzez remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz zakup wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej, w przychodni miejskiej „Remedium” w gminie Głowno.

 

Projekt został ukończony 31.10.2019 roku.


Wartość całkowita projektu: 1 273 388,50 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu:  824 052,87 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR:  651 001,76 PLN